Beleidsplan Vrienden

Beleidsplan Stichting Vrienden Op Ons Zelf

Doelstelling

Het werven van gelden en/of middelen voor het bekostigen of mogelijk maken van zaken en activiteiten die buiten de reguliere Wlz zorg vallen voor de bewoners van Villa Forus.

Organisatie

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het oprichtingskapitaal en hetgeen door haar bij erfstelling, legaat, schenking of anderszins wordt verkregen. De geldmiddelen worden beheerd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, onder meer die bedoeld in artikel 291 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. De penningmeester stelt op basis daarvan een balans en een staat van baten en lasten op. Na goedkeuring van het bestuur en decharge van de penningmeester worden die in een publieksversie van de jaarstukken gepubliceerd.

Besteding van de geldmiddelen

De gelden en/of verkregen middel kunnen worden besteed aan het bekostigen of mogelijk maken van zaken en activiteiten die buiten de reguliere Wlz zorg vallen voor de bewoners van Villa Forus
Activiteiten als; een bezoek aan een concert, een film, familie dagen enz.
Zaken als ; middelen voor de gemeenschappelijk binnen en buitenruimtes ruimtes als; nieuwe meubelen, spelletjes , fitness apparaten, tv en audio . Kosten en onderhoud aan personen bus
eigendom van Stichting Vrienden Op Ons zelf, ingezet voor vervoer van de bewoners van villa Forus.
Stichting Vrienden Op Ons Zelf gebruikt de bewoners en verwanten van villa Forus als klankbord voor de besteding van de te werven gelden en of middelen maar initieert ook zelf doelen

Beloningsbeleid Bestuursleden

Bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun arbeid geen beloning, noch in geld, noch in goederen. Een vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten is mogelijk, maar altijd na goedkeuring van het volledige bestuur.